Foto’s

 

k17_in_water

Gezonken op 21 december 1941 Gevonden op 2 mei 1982.

H.C. Besançon Luitenant ter zee 1e klasse Commandant
   
besancon_200  
   
Ala Stoker-olieman
A.J. Alderding Sergeant torpedomaker
C.J. Blom Korporaal monteur
P.C.A. Broeders Stoker-olieman
W. Broer Korporaal monteur
J.D. Coone Sergeant machinist
J. Daloegoe Matroos 1e klasse
C.H.A. Dreves Sergeant telegrafist
G. van der Dussen Matroos 1e klasse
A. Feenstra Luitenant ter zee 2e klasse KMR OV
C.M. Genet Matroos 2e klasse
A.C. Groendijk Korporaal torpedomaker
J. Groenewold Seinersmaat
E. Huygens Luitenant ter zee 2e klasse
J.J. Kesteloo Majoor machinist
C.P. Koorn Sergeant machinist
J. de Kramer Sergeant torpedomaker
G.R. Kruys Luitenant ter zee 2e klasse
C. G. Lepez Stoker-olieman ZM
J.J. Lisman Matroos 1e klasse
L.C. van der Maas Kwartiermeester
J.Th.J. Mambo Korporaal machinist
W.M.K.F. Meurer Bootsman
J.H. Otten Matroos 1e klasse
J. Prinsen Majoor monteur
J.W.M. Ribberink Matroos 3e klasse ZM
Sairin Korporaal kok
Saldi Stoker-olieman
H.T.A.M. Schoenmakers Officier marinestoomvaartdienst 2e klas
Slamet Matroos 1e klasse
Soekarta Bediende
Soewitoadi Korporaal machinist
M. Sohilait Korporaal konstabel
A.A. Timp Korporaal torpedomaker
J. van der Vlies Stoker-olieman